Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2019

owocowapestka
6434 0c0c 500
Reposted fromnyaako nyaako viadoubleespresso doubleespresso
owocowapestka
2517 113b
owocowapestka
0445 50c9 500
owocowapestka
To co czuję jest dla Ciebie nieużyteczne, wiem. Ale kiedyś będziesz miał wiele rzeczy za sobą i mało przed sobą. Będziesz może szukał wśród wspomnienia jakiegoś oparcia, czegoś, od czego zaczyna się rachubę lub na czym się ją kończy. Będziesz już całkiem inny i wszystko będzie inne, i nie wiem, gdzie będę, ale to nie ważne. (...)
Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nie ważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć. (...) Ważne będzie tylko, że byłeś moją słabością i siłą, utratą i odzyskaniem, światłem, ciemnością, bólem – to znaczy życiem. (...)
Więc gdybym zapomniała, to nie byłabym już ja, bo Ty wszedłeś we wszystkie moje rzeczy, zmieszałeś się z najdawniejszymi wspomnieniami, doszedłeś tam, gdzie nie ma jeszcze myśli, gdzie nie rodzą się nawet sny.
I gdyby ktoś wydarł Cię ze mnie, zostałaby pustka, jak gdyby nigdy mnie nie było.
— Stanisław Lem "Obłok Magellana"
owocowapestka
8925 28e7 500
Reposted fromlaters laters viadoubleespresso doubleespresso

September 03 2019

owocowapestka
8600 9abe 500
Reposted fromxawery xawery viaolewka olewka

August 17 2019

owocowapestka
1911 3c23 500
Reposted fromfungi fungi viaAnneBonny AnneBonny

August 09 2019

owocowapestka
2392 f1b3 500

July 24 2019

owocowapestka
0171 85c9
Reposted fromolgens olgens viarealityisabitch realityisabitch

September 21 2019

owocowapestka
6434 0c0c 500
Reposted fromnyaako nyaako viadoubleespresso doubleespresso
owocowapestka
2517 113b
owocowapestka
0445 50c9 500
owocowapestka
To co czuję jest dla Ciebie nieużyteczne, wiem. Ale kiedyś będziesz miał wiele rzeczy za sobą i mało przed sobą. Będziesz może szukał wśród wspomnienia jakiegoś oparcia, czegoś, od czego zaczyna się rachubę lub na czym się ją kończy. Będziesz już całkiem inny i wszystko będzie inne, i nie wiem, gdzie będę, ale to nie ważne. (...)
Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nie ważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć. (...) Ważne będzie tylko, że byłeś moją słabością i siłą, utratą i odzyskaniem, światłem, ciemnością, bólem – to znaczy życiem. (...)
Więc gdybym zapomniała, to nie byłabym już ja, bo Ty wszedłeś we wszystkie moje rzeczy, zmieszałeś się z najdawniejszymi wspomnieniami, doszedłeś tam, gdzie nie ma jeszcze myśli, gdzie nie rodzą się nawet sny.
I gdyby ktoś wydarł Cię ze mnie, zostałaby pustka, jak gdyby nigdy mnie nie było.
— Stanisław Lem "Obłok Magellana"
owocowapestka
8925 28e7 500
Reposted fromlaters laters viadoubleespresso doubleespresso

September 03 2019

owocowapestka
8600 9abe 500
Reposted fromxawery xawery viaolewka olewka

August 17 2019

owocowapestka
1911 3c23 500
Reposted fromfungi fungi viaAnneBonny AnneBonny

August 09 2019

owocowapestka
2392 f1b3 500

September 21 2019

owocowapestka
8925 28e7 500
Reposted fromlaters laters viadoubleespresso doubleespresso

September 03 2019

owocowapestka
8600 9abe 500
Reposted fromxawery xawery viaolewka olewka

August 17 2019

owocowapestka
1911 3c23 500
Reposted fromfungi fungi viaAnneBonny AnneBonny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl